Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, że do dnia 30 listopada 2021r. można złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Warunkami uzyskania pomocy jest m. in. udokumentowanie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Poniżej druk wniosku o dofinansowanie.