ZASADY DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO W 2022 ROKU

W związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars – Cov 2, zasady dotyczące kryteriów przyznawania dofinansowań na rok 2022 zostają ustalone w bieżącym roku. Dzięki ustaleniu kryteriów dofinansowań przed naborem wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, osoba niepełnosprawna przed złożeniem wniosku otrzyma informację czy zgodnie z kryteriami jest osobą uprawnioną do uzyskania dofinansowania w roku 2022.

 

Kryteria przyznawania dofinansowań w 2022 roku:

  1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jeżeli jej przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których wyżej mowa kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

  1. Aby umożliwić każdej osobie niepełnosprawnej takie samo prawo do uzyskania dofinansowania proponuje się kontynuację kryteriów przyznawania dofinansowań przyjętych w 2022 roku i w latach poprzednich tj. w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wnioski dzieci i młodzieży do 24 r.ż. uczącej się i niepracującej (bez względu na stopień niepełnosprawności), które nie korzystały przez co najmniej 3 lata z dofinansowania PFRON do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Wnioski te rozpatrywane będą według kolejności wpływu wniosków o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.

 

 

Dyrektor PCPR w Żaganiu

Anna Kulczyńska