Informacja dot. dodatku wychowawczego (500+)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, iż od 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust.1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

  • Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz.1981) w sprawach: dodatków, o których mowa w art. 80 ust.1a, art. 113a albo 115 ust.2a ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym, w których wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oznacza to, że Starosta Żagański w oparciu o przepisy dotychczasowe przyznaje rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka dodatek wychowawczy, jednak nie dłużej niż do 31.05.2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 w/w ustawy z dnia 17 września 2021 r. z dniem 01.06.2022 r. decyzje Starosty Żagańskiego z mocy prawa tracą ważność.

  • Od dnia 01.06.2022 r. wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego wraz
    z załączonym zaświadczeniem o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, wydanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu – Dział Pieczy Zastępczej, należy składać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany.