Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 31 maja 2022r. Zarząd Powiatu Żagańskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla fundacji i organizacji pozarządowych, których oferty zostały zarekomendowane przez Komisję Konkursową w ramach realizacji w 2022r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Zgodnie z ogłoszonym w dniu 08.04.2022r. konkursem ofert na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 428.2022 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 19 maja 2022r. zakończyła w dniu 23.05.2022r. pracę nad rozpatrywaniem ofert konkursowych. W konkursie złożone zostały  dwie oferty:

 1. Fundacji „Eudajmonia” z Polkowic
 2. Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Wiechlic

które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.

Na podstawie wyrażonych w punktach ocen Komisja Konkursowa ustaliła listę rankingową projektów proponowanych do zatwierdzenia i dofinansowania przez Zarząd Powiatu Żagańskiego:

I.

 1. Liczba uzyskanych punktów: 65 pkt
 2. Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja „Eudajmonia”
 3. Nr KRS: 0000281074
 4. Siedziba: Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice
 5. Nazwa zadania: Klub Samopomocy”
 6. Kwota wnioskowana: 49 500,00 zł.
 7. Kwota dofinansowania zatwierdzona w dniu 31.05.2022r. przez Zarząd Powiatu Żagańskiego: 40 000,00 zł.

 

 

 

II.

 1. Liczba uzyskanych punktów: 42 pkt
 2. Nazwa Wnioskodawcy: Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
 3. Nr KRS: 0000082868
 4. Siedziba: Jesionowa3, Wiechlice, 67-300 Szprotawa
 5. Nazwa zadania: „Wyjazd integracyjno – turystyczny osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu żagańskiego do stoicy Polski Warszawy”.
 6. Kwota wnioskowana: 23 000,00 zł.
 7. Kwota dofinansowania zatwierdzona w dniu 31.05.2022r. przez Zarząd Powiatu Żagańskiego: 10 000,00 zł.

 

 

Anna Kulczyńska

Dyrektor PCPR Żagań