Żagań, dnia 06.06.2022 r.

 

 

Znak sprawy: PCPR.4037.2.2022

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją zadania ustawowego dot. prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym dla sprawców przemocy domowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu rozpoczyna postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2022, uwzględniając przedstawione poniżej warunki.

 

 1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu reprezentowane przez Dyrektora Annę Kulczyńską.

 

 1. Postępowanie dotyczy wyłonienia Wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2022.

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2022.

Zamówienie publiczne swoim zakresem obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w formie działań (m.in. psychologicznych, terapeutycznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych) ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć: Praca grupowa i indywidualna. Zajęcia prowadzone powinny być w formie warsztatowej, ze wskazaniem na aktywizację działań i zaangażowania uczestników w proces realizacji planu programu.

W związku z zaleceniami pkt 3.3.4. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 o zapewnieniu w każdym powiecie całorocznej dostępności miejsc w realizowanych programach, osoba dołączająca do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, niezależnie na jakim etapie realizacji programu do niego przystępuje, winna mieć możliwość zrealizowania wszystkich treści programowych.

 

 1. Opis niezbędnej dokumentacji wymaganej od Wykonawcy po zakończeniu zadania:
 2. Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przedłożone po zakończonej edycji programu.
 3. Dziennik zajęć programu korekcyjno – edukacyjnego przedłożony po zakończonej edycji programu.
 4. Karty rekrutacyjne uczestników, wypełnione przez prowadzących zajęcia.
 5. Opinie osób które zdecydowały się wziąć udział w zajęciach grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące ich funkcjonowania sprzed rozpoczęcia i po ukończeniu programu.
 6. Ankiety ewaluacyjne od uczestników, którzy ukończyli cykl spotkań terapeutycznych.
 7. Kserokopie zaświadczeń uczestników o ukończeniu programu korekcyjno– edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przedłożenia propozycji programu i planu zajęć terapeutycznych dla uczestników, wraz z opisem poszczególnych bloków,

2) przedłożenia Zamawiającemu propozycji harmonogramu spotkań terapeutycznych dla uczestników programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców w przemocy w rodzinie,

3) realizacji przedmiotu zamówienia w formie, która pozwoli na komfortowy udział uczestnika bez ekspozycji na sytuacje stresowe,

4) zapewnienia sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zadania,

5) rzetelnego prowadzenia dokumentacji programu,

6) bieżącego informowania Zamawiającego w razie nieobecności uczestników na umówionych spotkaniach, która uniemożliwia efektywne prowadzenie programu i do ustalenia w takich wypadkach terminów dogodnych dla uczestników oraz niezwłocznej zmiany harmonogramu w ramach jego realizacji,

7) ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, nie przewidzianych w umowie jako leżące po stronie Zamawiającego,

8) złożenia Zamawiającemu w terminie do 16.12.2022 r. dokumentacji z przeprowadzonego zadania,

9) udokumentowanie realizacji zajęć grupowych w formie fotografii cyfrowej i przekazanie Zamawiającemu wraz z pozostałą dokumentacją w terminie do 16.12.2022 r.,

10) wykonawca w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, a w szczególności:

 1. a) koszt wynagrodzenia prowadzącego,
 2. b) koszt materiałów dydaktycznych, koszt narzędzi diagnostycznych, koszt testów, itp.
 3. c) koszt wynajmu pomieszczeń do realizacji zadania.

 

 1. Okres realizacji zadania i wymiar czasowy zaangażowania:

Termin realizacji lipiec – grudzień 2022 r.

Zakończenie programu i rozliczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2022 r.

Zamawiający zastrzega prawo do korekty realizacji wsparcia. Zastrzega się prawo do możliwości zmiany liczby uczestników programu, jeżeli warunki realizacji programu oraz liczba osób objętych wsparciem ulegnie zmianie.

 

 

 1. Wymagania niezbędne stawiane specjaliście:

(1) ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne;

(2) posiadane zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

(3) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

(4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

(5) niekaralność za przestępstwa umyślne.

 

Wymagania dodatkowe stawiane specjaliście – potwierdzone certyfikatami/ zaświadczeniami/ referencjami :

1) doświadczenie w pracy indywidualnej/grupowej z osobami dorosłymi,

2) aktywność zawodowa w obszarze przedmiotu zamówienia.

 

 1. Kryteriami oceny ofert w zapytaniu ofertowym są:

 

Lp. Nazwa kryterium Punkty Waga
1. Cena ofertowa max. 70 70 %
2. Doświadczenie personelu skierowanego do realizacji zamówienia max. 30 30%
Razem: 100,00 100%

 

1) Ocena punktowa przyznana ofercie w zakresie kryterium nr 1 – cena ofertowa obliczona zostanie przez podzielenie ceny brutto oferty najtańszej przez ceną brutto badanej oferty, a następnie poprzez pomnożenie tak otrzymanej liczby przez maksymalną ilość pkt wg. tego kryterium tj. 100 pkt i pomnożenie poprzez wagę procentową:

najtańsza cena oferty

spośród złożonych ofert

ilość punktów oferty badanej = ———————————————–x 100 pkt x 70%

cena oferty badanej

 

2) Ocena punktowa przyznana ofercie w zakresie kryterium nr 2 – doświadczenie personelu, przyznana będzie wg następujących podkryteriów:

1) w zakresie stażu pracy:

 1. a) doświadczenie w zakresie pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie przekraczające 3 lat (do 36 miesięcy)- 0 pkt.
 2. b) doświadczenie w zakresie pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powyżej 3 do 5 lat:(od 37 miesięcy do 60 miesięcy) 10 pkt
 3. c) doświadczenie w zakresie pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekraczające 5 lat (od 61 miesięcy)- 20 pkt.

 

Uwaga: jeden rok będzie liczony – 12 miesięcy, np. 5,5 lat – 66 miesięcy (60+6 miesięcy). Wykonawca zobowiązany jest podać doświadczenie w latach lub miesiącach.

 

W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji. Osoby, które ukończyły studia przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) przedstawiają dyplom ukończenia odpowiednich jednolitych studiów magisterskich,

2) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i doświadczenie

4) CV osoby/ osób skierowanej/ skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,

5) oferta cenowa musi być złożona wg wzoru – załącznika nr 1.

6) własny projekt propozycji programu i planu – konspekt zawierający treści, które będą przedstawiane w trakcie zajęć, zgodny ze standardami prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.

7) propozycję harmonogramu realizacji Programu rozkład godzinowy powinien uwzględnić fakt, iż uczestnicy zajęć są często osobami czynnymi zawodowo,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

9) oświadczenie o niekaralności.

 

 1. Zawarcie umowy z Wykonawcą:
 2. a) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą ilość punktów.
 3. b) W przypadku, gdy wynik będzie taki sam dla więcej niż jednej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji Wykonawcy podczas rozmowy, na którą zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy osiągnęli tą samą ilość punktów.
 4. c) W przypadku, gdy Wykonawca, który otrzymał najwyższą ilość punktów uchyla się od podpisania umowy lub odmawia podpisania umowy Zamawiający zaprasza kolejnego na liście klasyfikacyjnej Wykonawcę.
 5. d) Wysokość wynagrodzenia ustalona będzie jako iloczyn liczby uczestników wsparcia i kwoty na jednego uczestnika wynikająca z przeprowadzonego postępowania.
 6. e) Wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie:

– za okres lipiec – listopad 2022 w terminie 14 dni od przekazania karty czasu pracy oraz po przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę,

– za  m-c grudzień 2022r. – w terminie 14 dni po przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę i przekazaniu karty czasu pracy oraz dokumentacji dotyczącej realizacji programu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie  w 2022.

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę cenową wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wersji papierowej do dnia 24 czerwiec 2022 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, ul. Śląska 1, pokój nr 1 lub pocztą na adres j/w (data stempla pocztowego). Ofertę opisać w następujący sposób:

„OFERTA „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2022”

Nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2022 r.

Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.

 

 1. Uwagi dotyczące zmiany umowy:

1) Zamawiający zastrzega prawo do korekty realizacji wsparcia.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wzrostu liczby uczestników programu, jednak nie więcej niż o 10 %, jeżeli warunki realizacji programu oraz liczba osób objętych wsparciem ulegnie zwiększeniu. Jednocześnie zastrzega się, że nie wzrośnie kwota realizacji umowy.

3) Zmiana wynagrodzenia. Wykonawca będzie miał prawo do zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

 

 1. a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
 2. b) zmiany obowiązującej stawki VAT:
 • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
 • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu

Anna Kulczyńska

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego