Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, że w 2024 roku będzie realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 • obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D – na likwidację barier transportowych,
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszar G – skierowane do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu i obszary wsparcia

Adresatami pomocy mogą być dla:

1) obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4) obszaru D (likwidacja barier transportowych):
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

 1. obszar A – do 197.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 • 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które    w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 351.500,00 zł dla autobusów;
 1. obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 2. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 3. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 roku) dostępne są na stronie internetowej  ​https://www.pfron.org.pl/  w komunikacie z dnia 16.11.2023 r. (w zakładce: Aktualności).

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ( ul. Śląska 1)  do dnia 9 lutego 2024 roku.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Lubuskim Oddziale PFRON w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11.