Biuro projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Śląska 1

68-100 Żagań, Tel. 68 477 77 71

www.pcpr.zagan.pl;   e-mail: sekretariat@pcpr.zagan.pl

                                    PROJEKT:  AKTYWNI W DZIAŁANIU

 realizowany przez:

Powiat Żagański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
w partnerstwie z Lutolską Spółdzielnią Socjalną WINDA

Celem projektu jest zwiększenie szans na samodzielność społeczną i zatrudnienie co najmniej 80 osób, w okresie 01.01.2024-31.12.2025, poprzez działania reintegracji społeczno-zawodowej przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji o charakterze: edukacyjnym, społecznym, zawodowym, zdrowotnym, mieszkaniowym i rekreacyjno-kulturalnym.

Projekt skierowany jest do: wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, rodzin zastępczych, rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i otoczenia w/w grup (w tym: osób bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym uczących się i niepełnosprawnych).

Zadania projektowe obejmą m.in.: warsztaty psychoedukacyjne psychologiczne i pedagogiczne, biofeedback, warsztatu terapii uzależnień, warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, warsztaty szkoleniowe w obszarze m.in. FAS, RAD, warsztaty integracyjno-rozwijające dla dzieci i młodzieży, kurs prawa jazdy, warsztaty żywieniowe, zajęcia reintegracji w CIS, jednodniowe warsztaty praktyczne, dwudniowe warsztaty kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe.

Planowane efekty zrealizowanego projektu to: uzyskanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, podjęcie zatrudnienia oraz poszukiwanie pracy przez uczestników projektu po zakończeniu udziału we wsparciu.

Wartość projektu: 1 348 800 zł, w tym ze środków UE- 1 281 360 zł .

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu FELB.06 Fundusze Europejskie Wsparcia Obywateli, Działania 6.9 Aktywna integracja społeczno -zawodowa, Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027.