Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu

poszukuje pracownika na stanowisko:

PSYCHOLOG

 Wymagania niezbędne:

Psychologiem może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

2) posiada obywatelstwo polskie,

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5) posiada uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych,

Wymagania merytoryczne:

1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z póżn. zm.) oraz powiązanych aktów wykonawczych,

2) znajomość ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2086),

3) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(t. j. Dz. U. z 2019r., , poz. 1507).

Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista,

2) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

3) odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,

4) komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres,

5) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

6) umiejętność interpretowania przepisów,

7) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

8) umiejętność sporządzania sprawozdań,

9) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

10) umiejętność obsługi pakietu MS Windows oraz pakietu Office.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. poradnictwo dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
 2. poradnictwo i terapia rodzin zastępczych,
 3. przygotowywanie opinii psychologicznych kandydatów na rodziny zastępcze oraz istniejących rodzin zastępczych.
 4. tworzenie diagnozy rozwoju psychofizycznego dziecka,
 5. uczestniczenie w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka będącego w rodzinnej pieczy  zastępczej,
 6. udzielanie wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych i/lub prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
 7. wspomaganie i edukowanie rodzin zastępczych borykających się z problemami, w tym opiekuńczo – wychowawczymi,
 8. udzielanie wsparcia rodzicom zastępczym i ich dzieciom biologicznym,
 9. przeprowadzanie badań psychologicznych dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych na te okoliczności opinii oraz diagnoz,
 10. sporządzanie opinii psychologicznych wg potrzeb oraz w ramach współpracy z sądami i innymi instytucjami i podmiotami w zakresie pieczy zastępczej,
 11. przeprowadzanie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze i sporządzanie stosownych opinii,
 12. Ścisła i stała współpraca z rodzinami zastępczymi, pracownikami Działu Wsparcia Rodziny,
 13. uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (Oceny Zasadności pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, Ocena Rodziny Zastępczej),
 14. prowadzenie dokumentacji obowiązującej w jednostce.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) aktualne curriculum vitae i list motywacyjny,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

3) kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe,

4) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,

5) oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego:

a) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Więcej informacji pod numerami telefonów:

68 303 06 01 – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej

68 477 77 96 – Dyrektor PCPR w Żaganiu