Organizacje pozarządowe, jednostki prawne i jednostki organizacyjne działające zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057):

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Żagańskiego w dniu 11.04.2024r. konkursu ofert na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 573) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu zwraca się z prośbą o wskazanie osób do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. Szczegółowe informacje na temat terminów i trybu rozpatrywania ofert znajdą Państwo  w ogłoszeniu o konkursie ofert udostępnionym na stronach internetowych Powiatu Żagańskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz pod nr tel. (68) 477 77 75 w PCPR w Żaganiu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15 ust.2d w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia kandydatów do prac w komisji prosimy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ul. Śląska 1, 68-100 Żagań lub na adres mailowy: m.jedrysek@pcpr.zagan.pl ( w formie podpisanego skanu zgłoszenia).w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie. Liczy się data wpływu zgłoszenia do PCPR w Żaganiu.

 

Poniżej formularz zgłoszenia:

ZGŁOSZENIE KAND.